Niekorzystna tekstura i kamienistość gleby

≥15% objętości wierzchniej warstwy gleby stanowi materiał gruboziarnisty, w tym wychodnie skał, głazy

Wydzielenia obszarów spełniających kryterium zostały dokonane na podstawie mapy glebowo-rolniczej w skali 1:25 000 dla obszaru całej Polski.

Kryterium spełniają kontury wydzieleń glebowych: (a) wykazujące uziarnienie żwirów (zawierające ponad 50% części >1 mm) oraz (b) gleby średnio szkieletowe zawierające 10%-50% frakcji kamieni >20 mm i silnie szkieletowe zawierające >50% frakcji kamieni >20 mm.

Zasięgi obszarów spełniających kryterium

W Polsce kryterium Niekorzystna tekstura i kamienistość gleby określone jako "≥15% objętości wierzchniej warstwy gleby stanowi materiał gruboziarnisty, w tym wychodnie skał, głazy" spełnia 0,9% UR.

Grupami granulometrycznymi gleby w co najmniej połowie (łącznie) wierzchniej 100 cm warstwy gleby są piasek lub piasek gliniasty zdefiniowane jako: % pyłu + (2 × % iłu) ≤30%

W oparciu o mapę przydatności rolniczej gleb oraz dane dotyczące uziarnienia gleby z 11 972 profili glebowych, opracowano mapę przedstawiającą przestrzenne rozmieszczenie gleb gruboziarnistych zgodnych z wytycznymi KE [% pyłu + (2 × % iłu) ≤30%].

Zasięgi obszarów spełniających kryterium

W Polsce kryterium Niekorzystna tekstura i kamienistość gleby określone jako "% pyłu + (2 × % iłu) ≤ 30%" spełnia 41,3% UR.

Gleba organiczna (zawartość materii organicznej ≥30%) o łącznej miąższości co najmniej 40 cm

Mapa glebowo-rolnicza w skali 1:25 000. Analiza bazy danych wzorcowych profili glebowych (typ gleby, zawartość materii organicznej, miąższość warstwy organicznej) wykazała, że w warunkach polskich tak definiowane kryterium spełniają gleby torfowe (T) i mułowo-torfowe oraz torfowo-mułowe (E).

Zasięgi obszarów spełniających kryterium

W Polsce kryterium Niekorzystna tekstura i kamienistość gleby określone jako "gleba organiczna (zawartość materii organicznej ≥ 30%) o łącznej miąższości co najmniej 40 cm" spełnia 5,5% UR.