Kryteria biofizyczne na potrzeby wyznaczenia obszarów z ograniczeniami naturalnymi

KRYTERIUM DEFINICJA PRÓG
KLIMAT
Niska temperatura (*) Długość okresu wegetacyjnego (liczba dni) określona liczbą dni ze średnią dzienną temperaturą > 5°C (LGPt5) lub ≤ 180 dni
Suma czasu cieplnego (stopniodni) dla okresu wegetacyjnego określona kumulowaną średnią temperaturą dzienną > 5°C ≤ 1500 stopniodni
Suchość Stosunek rocznej sumy opadów (P) w stosunku do rocznej potencjalnej ewapotranspiracji (PET) P/PET ≤ 0,5
KLIMAT I GLEBA
Nadmierna wilgotność gleby Liczba dni z wilgotnością gleby równą lub wyższą od polowej pojemności wodnej ≥ 230 dni
GLEBA
Ograniczony drenaż gleby (*) Obszary, które są przez znaczną część roku zalane wodą Gleby w pełni nasyconą wodą do głębokości 80 cm od powierzchni przez ponad 6 miesięcy lub w pełni nasycone wodą do głębokości 40 cm przez ponad 11 miesięcy lub
Gleba o słabym lub bardzo słabym odpływie lub
Barwa charakterystyczna dla procesu glejowego do głębokości 40 cm od powierzchni
Niekorzystna struktura i kamienistość gleby (*) Udział frakcji iłu, pyłu, piasku, materii organicznej (% wagowy) i materiału gruboziarnistego (% objętościowy) ≥ 15% objętości wierzchniej warstwy gleby stanowi materiał gruboziarnisty, w tym wychodnia skały, głazy lub
Grupami granulometrycznymi gleby w co najmniej połowie (łącznie) wierzchniej 100 cm warstwy gleby są piasek lub piasek gliniasty zdefiniowane jako: % pyłu + (2 x % iłu) ≤ 30% lub
Grupą granulometryczną wierzchniej warstwy gleby jest glina ciężka (≥ 60% iłu) lub
Gleba organiczna (zawartość materii organicznej ≥ 30%) o łącznej miąższości co najmniej 40 cm lub
Wierzchnia warstwa gleby zawiera 30% lub więcej iłu i ma właściwości vertic do głębokości 100 cm od powierzchni gleby
Ograniczona głębokość ukorzenienia Głębokość (w cm) od powierzchni gleby do spoistej warstwy powstałej w wyniku procesów naturalnych ≤ 30 cm
Niekorzystne właściwości chemiczne (*) Zasolenie i obecność sodu wymiennego, nadmierne zakwaszenie gleby Zasolenie: ≥ 4 decy Simensy na metr (dS/m) w wierzchniej warstwie gleby lub
Zawartość sodu: ≥ 6%–owy udział sodu wymiennego (ESP) w połowie lub większej części (łącznie) wierzchniej 100 cm warstwy gleby lub
Zakwaszenie gleby: pH ≤ 5 (w wodzie) w wierzchniej warstwie gleby
TEREN
Duże nachylenie terenu Spadek terenu - zmiana wzniesienia w stosunku do odległości planimetrycznej (w %). ≥ 15%

(*) Państwa członkowskie muszą tylko sprawdzić spełnienie tego kryterium w odniesieniu do tych progów, które mają znaczenie w konkretnej sytuacji na danym obszarze.

Źródło: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005