Przyjęte wartości progowe dodatkowych kryteriów wyodrębnienia ONW typ specyficzny

W celu zachowania spójności zaproponowanej metody z zapisami art. 32, ust. 4 rozporządzenia nr 1305/2013 zaproponowano aby połączyć WCPT z WWRPP. Oznacza, to że do ONW typ specyficzny zostaną zakwalifikowane obszary spełniające kombinacje WCPT oraz WWRPP zobrazowane w poniższej tabeli.

Wskaźnik cenności przyrodniczo-turystycznej [pkt.]* wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej** [punkty]
≤5252,1-6666,1-72,5>72,5
≤35,6 kwalifikacja do ONW typ specyficzny brak ONW typ specyficzny
35,7-53,4 kwalifikacja do ONW typ specyficzny brak ONW typ specyficzny
>53,4 kwalifikacja do ONW typ specyficzny brak ONW typ specyficzny
*średnia dla Polski – 35,6; ** średnia dla Polski – 66,6

Realizowane w Polsce od 2009 r. prace związane z delimitacja obszarów z ograniczeniami naturalnymi (art. 32 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1305/2013) dowiodły, że nie wszystkie tereny z niekorzystnymi warunkami dla produkcji rolnej (szczególnie te poniżej 52 pkt. WWRPP) mogą zostać zaliczone do obszarów z ograniczeniami naturalnymi w oparciu o kryteria biofizyczne. Z tego powodu do ONW typ specyficzny kwalifikowane są gminy lub obręby ewidencyjne, w których wartość WWRPP jest mniejsza lub równa 52 pkt, a które nie zostały zakwalifikowane do ONW z ograniczeniami naturalnymi na podstawie kryteriów biofizycznych. Na tych obszarach uprawa towarowych roślin jest niemożliwa bądź znacząco ograniczona, obarczona dużym ryzkiem zawodności.

Pozostałe przyjęte wartości progowe WWRPP oraz WCPT, które decydują o zakwalifikowaniu obszaru do ONW typ specyficzny, muszą zawsze być spełnione łącznie. Należy podkreślić, że im wyższa wartość progowa WWRPP tym wyższy udziału obszarów o wysokich walorach przyrodniczo- turystycznych. Co jest uzasadnione ponieważ im wyższa wartość wskaźnika waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej tym możliwości uprawy roślin towarowych zwiększają się. Jednakże poprawa jakości przestrzeni produkcyjnej (np. występowanie gleb dobrych) nie powoduje przezwyciężenia problemów związanych z występowaniem specyficznych warunków strukturalno-przestrzennych do produkcji rolnej. Dotyczy to szczególnie dużego oddalenia pól od gospodarstwa z uwagi na występowanie pól uprawnych w sąsiedztwie dużych kompleksów leśnych czy wód stojących. Z tego względu za podstawę przyjęto przeciętną dla Polski wartość wskaźnika WRPP oraz wskaźnika CPT odpowiednio 66,6 pkt. i 35,6 pkt. Następnie dla wskaźnika WRPP przyjęto wartości przedziałów 52,1-66 pkt. i 66,1-72,5 pkt., odpowiednio 79-100% i 100-110% wartości przeciętnej wskaźnika WRPP. Natomiast dla Wskaźnika Cenności Przyrodniczo-Turystycznej wskazano wartości przedziałów 35,7-53,4 pkt. i >53,4 pkt. co odpowiada 100,1-150% i powyżej 150% przeciętnej wartości tego wskaźnika dla kraju.